Gemeenteraad Kampen stelt bestemmingsplan Reeve vast

29 januari '18

Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Kampen het bestemmingsplan Reeve en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan Reeve heeft van 5 oktober tot en met 15 november 2017 ter inzage gelegen. Er zijn zes zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan Reeve ontvangen. Ook heeft het beeldkwaliteitsplan in dezelfde periode ter inzage gelegen. Hier zijn geen zienswijzen over binnengekomen. De gemeenteraad van Kampen heeft op 25 januari 2018 het bestemmingsplan Reeve gewijzigd en het beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vastgesteld.

"Ik ben blij dat we een lang proces van besluitvorming hebben kunnen afronden en ik verwacht dat op termijn veel Kampenaren gaan genieten van een prachtige woon- en leefomgeving", aldus wethouder Veldhoen.

André ten Vergert, ontwikkelingsmanager BPD regio Noord-Oost & Midden: We zijn blij dat het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan nu definitief zijn en we van start kunnen gaan met dit prachtige, maar ook bijzondere plan. Een kwalitatief goed en bijzonder woonmilieu op een unieke locatie in Nederland realiseren, een goed voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling. Alles komt op deze locatie samen, niet alleen de woning, maar ook het groen en het water, een enorme toegevoegde waarde voor de regio en met name voor Kampen uiteraard!,” zegt Ten Vergert enthousiast.

Bestemmingsplan Reeve

Het bestemmingsplan beoogt de ontwikkeling mogelijk te maken van maximaal 600 woningen en kleinschalige voorzieningen nabij het Reevediep. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan Reeve is een reactienota opgesteld door het college van B&W en zijn er een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan opgenomen: de maximale bouwhoogte van het icoon in het dorpscentrum wordt teruggebracht van 40 naar 30 meter. In het icoon is geen woonfunctie boven de 12 meter toegestaan. Ook is er op verzoek van Prorail een trillingsonderzoek uitgevoerd en toegevoegd aan het bestemmingsplan. Verder hebben de zienswijzen niet geleid tot grote wijzigingen in het bestemmingsplan. Met deze doorgevoerde wijzigingen is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld.

Nieuw dorp in het IJssellandschap

Het plan IJsseldelta-Zuid voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. Uit veiligheidsoverwegingen wordt een nieuwe rivierarm, het Reevediep, in de IJsseldelta aangelegd. De aanleg van deze nieuwe rivierarm en de bijbehorende klimaatdijk zijn. aanleiding om dit deel van de IJsseldelta te transformeren en water in het gebied opnieuw te introduceren. Aan de noordzijde van het Reevediep ontstaat hierdoor ruimte voor de ontwikkeling van Reeve. Het echte IJssellandschapsgevoel met weidse uitzichten zorgt voor een plus ten opzichte van andere woongebieden. Er komen 600 woningen in Reeve. In Reeve kunnen zowel bewoners als andere Kampenaren zorgeloos genieten van een unieke omgeving waar landschap en water elkaar afwisselen.

Vervolg

Het vastgestelde bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de ontheffing hogere grenswaarde Wet geluidhinder liggen vanaf 31 januari 2018 tot en met 13 maart 2018 ter inzage in het stadhuis van Kampen. Via www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de stukken ook in te zien. Voor de beroepsmogelijkheden tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de ontheffing hogere grenswaarde wordt verwezen naar de officiële publicatie in de gemeentelijke informatierubriek in het huis-aan-huisblad De Brug van 30 januari. Tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan is geen beroep mogelijk.

 

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
De stukken inzien? Bekijk ze online